Arhiiv

Tervishoiu hinna ja kvaliteedi nihkes suhe

Tervishoiu hinna ja kvaliteedi nihkes suhe

Äripäev 30. aprill 2020

TERVISHOIU HINNA JA KVALITEEDI NIHKES SUHE
Airi Värnik, arst, psühhiaater
Tallinna Ülikooli emeriitprofessor

PRAEGUNE TERVISHOIUPOLIITIKA EI TOODA TERVIST. KUI KARMIMALT ÖELDA –  TOODAB ROHKELT KROONILISI HAIGEID.

Koroonakriis on tervise kui kalleima vara taas tuliselt päevakorda tõstnud. Sellega seoses oleksid asjakohased ka laiemad arutlused, kuidas tervishoiupoliitika aitaks tervist parimal moel edendada, kaitsta, säilitada ja taastada. Järgnevalt mõned teemaarendused.

Kui me oletame, et arstiabi on meie tervise garant, siis on põhjust heita pilk Eesti Haigekassa 2019. aasta aruandes esitatud juhatuse pöördumisele. Haigekassal on tõepoolest suur vastutus, et üüratult suure, koroona kriisi tõttu veelgi suureneva summa (tervishoiukulud 1 424 249 tuhat eurot, haigekassa tegevuskulud 13 383 tuhat eurot) kasutamine võiks anda maksimaalset tulemust. Haigekassa kiituseks võib öelda, et aruandlus maksumaksja taskust laekunud tegevuse kohta on korrektselt internetis avalikustatud, on tunda pürgimust, tehnoloogilist innovatsiooni, kuid nendegi tegevus saab toimuda vaid konkreetses etteantud raamistukus.

Pöördumises on esitatud asjakohane soov kasvatada oma tegevusega just tervena elatud aastate arvu. Paradoks on, et rahvatervise ja seega ka riigi toimimise kvaliteedi oluliseks näitajaks on olnud ja on enamuse teadvuses veel siiani pelgalt eluea pikkus, selle poole oleme püüelnud. Võtan Statistikaameti andmed. Oodatav eluiga sünnimomendil Eestis oli 2018. aastal jätkuvalt pikenenud – meestel 73,9 ja naistel 82,4 aastat. Võrdlevalt, Euroopas oli 2017. aasta andmetel kõrgeim naiste oodatav eluiga Hispaanias (86,1) ja madalaim Põhja-Makedoonias (77,9). Meeste kõrgeim eluiga oli Šveitsis (81,6) ja madalaim Ukrainas (68,3). Euroopa Liidu keskmise taustal oli Eesti meeste oodatav eluiga üle nelja aasta madalam ja Eesti naistel jäi keskmisele alla umbes aastaga.

Ent tervena, so igapäevategevust piiravate krooniliste haigusteta, elavad mehed vaid 52,8 ja naised 55,6 eluaastat. Kahjuks on need numbrid pisikese tõusu järel langenud tänaseks 10 aasta tagusele tasemele. Alarmeeriv on, et kõige suurem tervena elatud aastate langus oli maapiirkondades ning eesti rahvusest meestel ja naistel. Ideaal oleks, et eluea pikenemisega kasvab hea tervisega elatud aeg ja haiguste periood kontsentreerub lühikesele ajale inimese elu lõpus. Seega on meil elukaare lõpuosa 20-30 aastat krooniliste haiguste meelevallas. Mida see tähendab üldisele meeleolule ja elurõõmule? Mida tähendab see majandusele, kui umbes 30% tööealisest elanikkonnast ei saa kehva tervise tõttu täie jõuga tööturul panustada?

Järeldus on vaid üks – olemasolev tervisepoliitika ei tooda tervist. Kui karmimalt öelda – toodab rohkelt kroonilisi haigeid. Terviseteema selle sõna tegelikus tähenduses on olnud õhus pikki aastaid. Ka haigekassa juhatus väidab pöördumises, et nende jaoks on üha tähtsam haiguste ennetamine ja tervise edendamine. Veel enam, kaalumisel on olnud nimetada haigekassa tervisekassaks. Sõnad üksi ei päde. Kui vaadata kuludokumente, siis tervise edendamisele on kulunud 0,2% kasutada olevast rahast. Mäletan aastaid, kus see oli 0.1%.

Kõikjal järjekorrad

Mõistan haigekassa kimbatust.Vaatamata lootustandvate nimetustega projektidele ja ideedele sumbub raha ikka haigusesse, kusjuures põhiteemaks on jätkuvalt eriarsti vastuvõttude järjekord. Pole imestada, et järjekorrad on ka perearstil. Perearst võtab vastu 5 korda nädalas 4 tundi ning teine pool pika ja keeruka arstiõppe läbinud spetsialisti tööajast kulub ettevõtluse käigushoidmisele. Küllap on see üheks põhjuseks, miks ravijuhtudest 14% osutati väga kulukas erakorralise meditsiini osakonnas.

Järjekordade kõrval on vähe juttu teenuse kvaliteedist. Tervishoiule eraldatava raha kasutegurit ei ole mõistlik mõõta vastuvõttude ja protseduuride arvuga, isegi mitte tasuta jagatud ravimite hulgaga, veel vähem üha lisanduvate suurejooneliste ülikallite haigemajade ehitamisega, nende kokku ja lahku liitmisega (asendustegevus) ja tehnika (alakasutatud, kiiresti vananev) soetamisega. Kõik see oleks kena, kuid prioriteediks, seega ka mõõdikuks tuleb seada pikaealine terve rahvas, kes elab oma elu rõõmsalt ja täisvereliselt ning on oma kogukonnas väärt tegija. Seda mõõdabki parameeter – tervena elatud aastad. Teine oluline mõõdik oleks, et meditsiinitöötajad palgavaesuse, aga ka töökorralduse ja suhtemalli tõttu kodumaalt ei lahkuks.

Kui zoomida rahastuse printsiipi üldiselt üksikule, siis peaks see baseeruma patsiendi ravi tulemuste monitoorimisel, so kas haige paraneb ja terveneb või läheb käiku mantra: seda rohtu te peate võtma elu lõpuni. Mõtteid tulemustasust on olnud ka haigekassa sees, kuid metoodika on keeruline ja see vajaks murrangut tervishoiu kontseptioonis. Ma olen reformide võimalikkuse suhtes lootusrikas arvestades Sotsiaalministeeriumi järjekindlust ja kõigutamatust, millega viidi läbi apteegireform. Möönan, et edu võib olla praegu veel ebakindel, kuid alus on rajatud.

Mingem tagasi rahakasutuse juurde. Haigekassa aruandes leiame lause: ’Kompenseerisime ravimeid ligi 900 000 inimesele ja alustasime üle 20 uue ravimi hüvitamist’. Kuluaruandest näeme, et haigekassa on ostnud ravimeid 165 455 tuhande euro (!) ulatuses. Väga raske on siin objektiivseid piire tõmmata ja teha otsust, millise diagnoosiga haigetele, millise ravi suhtes, mllises ulatuses kompenseerida. Kerged on tekkima süüdistused, et otsusi on mõjutanud ravimifirmade lobi või lihtsalt otsustajate erapoolikus. Kui võrrelda rahavoogu siin ja tervise edendamisel, siis jahtub usk, et haigekassast võiks saada tervisekassa.

Seejuures ma julgen kahelda, kas olekski hea mõte liita haigekassale orienteeritus olla terve. Jäägugi haigemajad ja haigekassa tegutsema haiguste ja haigetega. Olgu see arstide pärusmaa. Arstikunst jääb auväärsele kohale, kuid terviseteenuse ühe osana. Arst on luksus, rahvas on arstide koolitamisse palju investeerinud, jäägu ta täiega tõenduspõhise nüüdisaegse ravitegevuse juurde arstiabi tõepoolest vajavatel juhtudel, kus ta ei pea tingimata lähtuma ravijuhisest, vaid võib rakendada ka arstikunsti. Terve olemise õpetus laieneb teistele erialadele.

Paralleelne meditsiiniäri

Kui ajalukku põigata, siis meenub, kuidas me juba üheksakümnendate lõpul valmistusime tohtrite grupiga taastama Eesti Arstide Liitu. Neurokirurg Dr.Andres Ellamaa tuli välja ka kindlustusmeditsiini ideega, mis arenes ja 1992a., kui Ellamaa oli jõudnud Eesti Vabariigi esimese tervishoiuministri toolile, kehtestus ravikindlustusseadusena. Tänaseni kehtib tol korral kehtestatud nõue – 13% palgast ravikindlustuseks, so haigekassa toimib ausate palgatööliste õlul. Ellamaa ei ole haigekassa käekäiguga rahul. Ta polemiseerib sotsiaaldemokraatliku solidaarsuse printsiibi vastu, taunib mitte alati ausameelselt toimivat paralleelset meditsiiniäri, mis lööb täiendavalt patsiendi rahakotile ja märgib, et haigekassast on saanud sotsiaalministeeriumi ripats ja rahandusministeeriumi mängukann. Oma mälestuste raaamatus ta resümeerib: patsient vajab vabadust, arst aga peab oma taskuga tundma, mida patsient temast arvab. Haigekassa peab tegelema ravi kindlustamisega ja tema lähim partner peab olema kindlustatu ja patsient, mitte arst või haigla.

Muutus on võimalik

Olemasoleva süsteemi kosmeetilised muudatused annaksid vaid lühiajalise efekti. Vaja on uut tervisekontseptsiooni, veel enam, vaja on uut maailmataju, arusaama, et homo Sapiens ei saa jätkuvalt laiutada, et loodus sallib tasakaalu, et maailm on tervik. Niisugust mõttemalli on raske vastu võtta, see juurdub pikkamööda, kui meile selleks aega antakse. Viirushaiguse tuules on aga praegu hea võimalus teha süsteemi „reset“ ja tõsta kilbile tervisekeskne poliitika kõikdel tasanditel. Selle suuna teoreetilised alged on olemas, neid leiab rohkesti seadustes, arengukavades, programmides, juhistes ja ka teaduskirjanduses. Vaja on kontsentreeruda ja asuda rakendama: suunata finantsi tervise tootmisesse, motiveerida tervisekäitumist, kanda hoolt keskkonna eest, käsitleda loodust tervistava ressursina, toetada vaimset vabadust. Pikendada tervena elatud elu pole tähtis vaid humanistlikust vaatest, vaid arusaadavalt on tulus majanduse arenguks. Tervisest, mis ei tähenda haigust, ongi juba saanud küllaltki lai tegevusväli, kus osaleb arvukalt teenuse tarbijaid ja erinevad spetsialiste, praegu küll eraärina, kaootiliselt ja keskse rahastuseta.

Miks ei võiks maailmale pilootprojekti ’Tootkem tervist’ pakkuda tõhus, intellektuaalselt võimekas, infotehnoloogiliselt kõrge tasemega, veel küllaltki hästi säilinud loodusega, hea mainega väikeriik Eesti? Miks ei võiks selle kavandamist alustada just nüüd, kus koroonakriisis ärksaks raputatud rahvas on muutuste ootel ja orieteeritud mõistlikkusele?

Kuidas taltsutada stressi?

Kuidas taltsutada stressi?

Äripäev 30. aprill 2020

KUIDAS TALTSUTADA STRESSI?
Airi Värnik, arst, psühhiaater
Tallinna Ülikooli emeriitprofessor

Olukorrad ja sündmused mõjutavad meid sedavõrd, kuidas me neid iseendas interpreteerime,  kuivõrd me oleme valmis muutuma ja kohanema, kuivõrd me suudame lakata muretsemast, kui meie võimuses ei ole olukorda muuta ning kuivõrd me leiame üles iseenda, mis kipub lahustuma pealetükkivas peavoolus. Erialasest kogemusest lähtuvalt pakun välja mõned mõtted, kuidas sunnitud isolatsioonis kasutada enese heaks vaba aega, mida Hiina turult välja karanud väike toimekas viirus on meile andnud.

Eraldumisnõue on introvertide pidupäev, võidki olla iseendaga ilma, et see veider tunduks, olla oma mõtete ja kujutluspiltidega, töödega, mis on edasi lükatud. Võid kohtuda nendega, keda sa raamaturiiulilt või pildialbumist või ekraanidelt valid, ajateljest hoolimata. Kui lähedased on terved, tuba soe ja valge, külmkapis üht-teist ja töö online, siis võivad need olla elu parimad päevad juhul, kui eriolukorra uudiseid ei kuula. Isegi uudistest võib välja noppida positiivse: meid teavitatakse regulaarselt, meie haiglavõrk on suutnud ravivajadused katta, enamus põeb kergelt ja paljud nakatunud ei haigestugi.

Siiski, haigus ja surm hiilib ringi ning vähesed saavad jääda ükskõikseks. Meie, kes me oleme surmateema oma mõtetest jõuliselt kõrvale tõrjunud, oleme kas kohkunud, stressis, paanikas või elutüdimuse mõtete küüsis. Õieti on meil olnud nii palju tegevust ja asendustegevust, mis eksistentsiaalsed mõtted summutavad (või et eksistentsiaalseid mõtteid summutada).

Paneb suhted proovile

Ka siis, kui eriolukorrast tingitud meeleoluhäireid ei ole, on nädalaid oma perega kodus koos viibimine suhete proovikivi. Lihtne on siis, kui vahekord on eelnevalt olnud usalduslik, kui inimesed on olnud teeskluseta need, kes nad on ja kui see on rahuldanud osapooli.

Krutskitega koos püsinud peredel on varsti selge, et on mille üle arutada ja nõu pidada. Õnnetu pereelu skaala on lai ja siin ühemõttelist toimivat soovitust anda ei oska. Hea on see, et ka pereterapeudid ja lepitajad teevad online vastuvõtte ja seda on tark kasutada. Teemadest sõltub, kas lapsi kaasata või parem mitte.

Meeleolu eest hoolitse juba virgumisel

Meeleolu eest võiks hoolitseda juba virgumisel. Kui päevakava saab sättida, siis aeglane mänguline hommik on mõnus päeva algus, eriti lastega peres. Kujutlen kodukontorisse ja kodukooli lukustatud perekonda, kus esimesel ärkajal on kombeks hüüda: Tere hommik! Tere päike! Tere … kuni kutsu ja kiisuni välja.

Aga ka üksi võib saata hommikutervituse kõigile oma keharakkudele, naeratada järgemööda oma organitele ja teha mõttes eriti pikk pai immuunsüsteemile.

Toida targalt ennast ja oma mikrobioomi

Mikroobide ökosüsteem meie sees  (uskumatu, mahult 2-3 liitrit!) toodab olulisi molekule, mida me vajame immuunsüsteemi tugevdamiseks ja närvisüsteemi kosutamiseks.  Umbes 90% mikrobioomist  asub soolestikus. Kui varem arvati, et virgatsaineid toodetakse ainult ajus, siis nüüd on teada,  et soolestikus tekib meie genoomi ja  bakterite genoomi koostöös rohkem serotoniini – õnnehormooni kui ajus (liblikad kõhus!). Seega õige toitumisega on võimalik parandada meeleolu.

Mikroorganismid toodavad meile vajalikku  sellest, mida me neile anname ja kasutavad ka neid toitaineid, mida me ise seedida ei suuda, näiteks kiudained.  Kiudainete allikad on täisteratooted, pähklid, kaunviljad, juur- ja puuviljad. Eriti hästi aitavad mikrobioomi elujõudu hoida fermenteeritud toidud nagu hapukapsas, hapukurk ja muud hapendatud juurviljad, samuti naturaalne maitsestamata biojogurt ja keefir.

Vaja on lõõgastuda ja lausa molutada

Psüühika on muidugi organismi peremees, kuid inimene on tervik, mistõttu on psühholoogiliselt tundlikel aegadel mõistlik turgutada just keha-vaim kooslust. Praegune isolatsioonis viibimine on suurepärane võimalus lasta juhtpositsioonile parasümpaatiline närvisüsteem, mis on meie rähkleva ja kiirustava hedonistlik-pragmaatilise elustiili tõttu pidevalt alla surutud.

Parasümpaatilise närvisüsteemi ülesandeks on  viia organism rahuolekusse, et taastuda, tekitada ja korrastada varud. Sümpaatiline närvisüsteem teenib hirmu, ärevust ja stressi, laiutab kortisooli ja adrenaliiniga, aktiveerib meie ressursid ja süsteemid, mis eeldavad edukat kehalist pingutust, kuna ennemuistne võitle-või-põgene ellujäämise reaktsioon on meis ikka veel alles. Süda puperdab, vererõhk tõuseb, hingamine kiireneb, õlad kerkivad, kael on pinges. Teised süsteemid ja organid jäävad unarusse, sootuks pärsitakse luksusfunktsioonid nagu seksuaalsus ja sügavam mõtlemine.

Stressiga kaasuv sümpaatilise närvisüsteemi kõrgtoonus langetab immuunsust ja loob pinna haiguste tekkes. Arusaadav, vaja on end välja magada, mõnusalt lõõgastuda, ka lausa molutada nagu Fred Jussi soovitab.

Hingamisharjutused päevakavasse

Stressi ja ärevuse mahalaadimiseks on asendamatud parasümpaatilist närvisüsteemi stimuleerivad ja organismi hapnikuga rikastavad hingamisharjutused. Neid tehnikaid leiab internetist küllaga. Kasutame ära seda, et hingamist saame tahtlikult mõjutada, teised siseorganid töötavad autonoomselt. Kui varem ei ole hingamisharjutusi praktiseerinud, siis alustada võiks lihtsate harjutustega ja teha lühidalt. Praegu on tähelepanu hingamisele asjakohane ka seetõttu, et Corona viirus ründab just kopse. Lisaks sellele väidab hiina meditsiin, et kops ja meeleolu on koostoimes.

Lõõgastumine ei tähenda voodis lebamist.

Iga päeva kavasse tuleks lülitada mõõdukas kehaline aktiivsus, võimalusel värskes õhus viibimine, aiatööd.  Rahustavalt mõjub meditatsioon, jooga,  enesehinnangut tõstvate argumentide meenutamine, meeldivad kujutlused möödanikust.

Tõenäolislet jääb aega ühiselt ideede genereerimiseks, et sammu pidada muutunud maailmas, kus loodetavasti ebaoluline taandub olulise ees.

Varasem meeleoluhäire segab

Arvatavasti on corona-kriisis meist kõigist läbi lipsanud mõte – kui habras on meie heaolu ja isegi elu. Milleks võidud-kaotused-pürgimused? Tõepoolest, praegune olukord kätkeb riski elemente, mis võivad kumuleerumisel soodustada elutüdimuse mõtteid: sunnitud isolatsioon, drastiliselt muutunud igapäevaelu ja suhtemustrid, võimalik ahistamine partneri poolt, ähvardav töötus ja finantsprobleemid, sõprade-tuttavate hajumine. Hea tervise juures positiivse mõttemaneeriga vaimselt küps inimene asub muutunud tingimustes hakkama saama. Varem meeleolu häiretega kimpus olnud inimesel, kelle kohanemist segab depressioon, stress, ärevus, hirm, abituse või lootusetuse tunne, võib mõttemaailm ja tundeskaala aheneda ning tulevik kangastub vaid mustades värvides.

Sellised mõõnaperioodid on reeglina ajutised, kuid võib juhuda, et hakkab küpsema soov elust lahkuda. Esialgu imbub vestlusesse sellekohaseid vihjeid, mis on märk, et hing on haige, et vajatakse abi. Tark on see, kes julgeb end avada ja küsida abi, kui rõhuvatest tunnetest jõud üle ei käi. Kui ollakse üksi või kui isolatsiooni partnereid ei taheta häirida või kui eeldatavasti nende abi oleks vähetõenäoline, siis tuleb abi otsida väljastpoolt: usaldusisikult, perearstilt/pereõelt, psühholoogilise abi telefonidelt või veebipõhiseid nõustamiskeskondi kasutades (neid lisandub iga päevaga).

Kuula, lase tundeid ventileerida

Esmaabi andmise eelduseks on soov mõista ja oskus kuulata. Põhimõtteks on – anna aega, ole kohal, lase tundeid ventileerida asjatult sekkumata, raskeid küsimusi esitamata, aktsepteerivalt. Kui vestluspartneriks on usaldusisik telefonitsi, tuleks abistajal kindlasti kõne lõppemisel järgmise virtuaalkohtumise aeg kindlaks määrata ja see kõne ka võtta. Võimalus on konsulteerida psühhiaatria osakonna valvearstiga (nii, et abivajaja pealt ei kuula), et selgust saada, kui kriitiline olukord on.

Kui olukord on tõepoolest kriitiliseks hinnatud, tuleb silmas pidada, et abivajaja ei sulguks kauemaks kinnisesse ruumi, kus ta võib endale viga teha. Viimane abi variant on kutsung kiirabisse. Tegutsemine situatsioonis, mis tundub olevat kriitiline, on ülimalt delikaatne, et abivajajale täiendavat psühhotraumat ei põhjustaks.

Uus reaalsus – koduarest paneb proovile igaühe ja oma pere hakkamasaamise. Ent kõik läheb mööda, eriolukorrast ammutatud küpsus aga jääb. Maailmavaade on täienenud, suhted on kristalliseerunud. Lõplike otsustega oleks siiski parem viivitada, sest aeg on see, mis annab arutust.

Söömissoovitused Hiina meditsiini keskusest Tervise alkeemia

Hommikul esimese asjana joo klaas leiget vett, kuhu on lisatud sidrunimahla, veidi ingverit ning väheke mett. See äratab su seedimise üles ja valmistab ette hommikusöögiks, mis peaks jääma ajavahemikku kella 7-9-ni. Hommikusöök peaks olema päeva tugevaim toidukord. Ei piisa vaid võileivast ning kohvist. Sageli kiputakse sööma just õhtuti palju, aga seda ei tohiks teha. Tugeva õhtusöögi korral ei suuda maks toksiine ümber töödelda, need jäävad kehasse ning tulemuseks on hommikune väsimus, kehv enesetunne ja liigesvalu. Et keha saaks piisavalt puhata, jäta kindlasti õhtu- ja hommikusöögi vahele piisav vahe (10-12 tundi). Aeg- ajalt on soovitav teha ka 16-tunniseid paaste (päeva viimane toidukord kell 15 ja hommikusöök järgmisel päeval kell 7). Eriti soovitav on see, kui sul on probleeme veresuhkru või erinevate põletikuliste haigustega.

Effects of Group Drumming Interventions on Anxiety, Depression, Social Resilience and Inflammatory Immune Response among Mental Health Service Users

Effects of Group Drumming Interventions on Anxiety, Depression, Social Resilience and Inflammatory Immune Response among Mental Health Service Users

Daisy Fancourt, Rosie Perkins,  Sara Ascenso,  Livia A. Carvalho,  Andrew Steptoe,  Aaron Williamon

Plos One Published: March 14, 2016 https://doi.org/10.1371/journal.pone.0151136

Abstract

Growing numbers of mental health organizations are developing community music-making interventions for service users; however, to date there has been little research into their efficacy or mechanisms of effect. This study was an exploratory examination of whether 10 weeks of group drumming could improve depression, anxiety and social resilience among service users compared with a non-music control group (with participants allocated to group by geographical location.) Significant improvements were found in the drumming group but not the control group: by week 6 there were decreases in depression (-2.14 SE 0.50 CI -3.16 to -1.11) and increases in social resilience (7.69 SE 2.00 CI 3.60 to 11.78), and by week 10 these had further improved (depression: -3.41 SE 0.62 CI -4.68 to -2.15; social resilience: 10.59 SE 1.78 CI 6.94 to 14.24) alongside significant improvements in anxiety (-2.21 SE 0.50 CI -3.24 to -1.19) and mental wellbeing (6.14 SE 0.92 CI 4.25 to 8.04). All significant changes were maintained at 3 months follow-up. Furthermore, it is now recognised that many mental health conditions are characterised by underlying inflammatory immune responses. Consequently, participants in the drumming group also provided saliva samples to test for cortisol and the cytokines interleukin (IL) 4, IL6, IL17, tumour necrosis factor alpha (TNFα), and monocyte chemoattractant protein (MCP) 1. Across the 10 weeks there was a shift away from a pro-inflammatory towards an anti-inflammatory immune profile. Consequently, this study demonstrates the psychological benefits of group drumming and also suggests underlying biological effects, supporting its therapeutic potential for mental health.

Liiga palju meditsiini – Airi Värniku arvamuslugu “Postimehes”

Liiga palju meditsiini

Airi Värnik, arst
Tallinna Ülikooli vaimse tervise professor
Eesti-Rootsi vaimse tervise ja suitsidoloogia instituudi juhtivteadur

„Postimehe“ arvamuslugu 28.10.2018
https://arvamus.postimees.ee/6439793/airi-varnik-liiga-palju-meditsiini


Läänemaailmas on levimas liikumine ’Too Much Medicine’ (liiga palju meditsiini) põhjendusega, et haiguse nimetuste ja haigete, sealhulgas krooniliste haigete arvu tormiline kasv ning kulutused meditsiinile ei ole proportsioonis tulemusega, milleks on eeldatavasti tervena elatud aastate ja oodatava eluea tõus ning lubamatult suur on ravivigadest tingitud tervise või elude kaotus. Liikumisse kuuluvad  arstid, teadlased, patsiendid, poliitikud, ajakirjanikud jm, kelle eesmärk on kaitsa terveid ülediagnoosimise ja üleravimise eest ning ühtlasi säästa ressursse mittevajalikku või isegi kahjuliku meditsiinilise tegevuse arvelt.

Nimetatud egiidi all tegutsevad avalikud initsiatiivrühmad ja toimuvad regulaarsed konverentsid, viimane neist oli käesoleva aasta augustis Helsingis, aasta varem Kopenhaagenis. Tähelepanu pälvib, et Briti kunigliku meditsiinikolledži  akadeemias toimuvad debatid nimetatud teemal ja kõrgetasemeline Suurbritannia teadusajakiri ’British Medical Journal’ kutsub arste üles fokuseeruma nendele, kes tõepoolest on haiged ja sekkuma vaid juhtudel, kui ravi, kirurgilist operatsiooni või kahjustusvõimalusega protseduuri oodatava tulemuse riski-kasu analüüs antud patsiendi suhtes on tõenduspõhine ja kui otsus lähtub organismi kui terviku printsiibist.

Liikumine viitab ohule, mida kujutab inimeste tervisele haiguste diagnostiliste kriteeriumide jätkuv laienemine, inimeste haigustega märgistamine juhul, kui sümptomaatika on vaid piiripealne, peaaegu olematute haiguste ravi või rutiinne ravi ’elu lõpuni’, kui ei omata piisavalt kompetentsi, et võtta arvesse uusimaid uuringuid stagneerunud seisukohtade ja aegunud ravijuhiste korrigeerimiseks või ravimtööstuse ärihuvide lõksus viibimise tõttu.

Kriitika all on rahvastikku hõlmavad sõeluuringud, kuna täiusliku metoodika puudumisel või odavama variandiga läbiajamisel võib saadavate tulemuste hulgas olla nn valepositiivseid kui valenegatiivseid ning ka seda, et osal arstidest on  kalduvus leitud minimaalsete muutuste korral kasutusele võtta ’raskeravi’, millel on vältimatud kõrvaltoimed, samas kui oleks soovitav piirduda vaid jälgimise või kergemate sekkumistega. Vaimset tervist enim väärtustavad arstid mainivad, et sõeluuring on psüühiliselt rusuv, tekitab inimestes ärevust ja depressiooni ning kokkuvõttes annab majandusliku kahju, mis ei kaalu üles saadud tulemusi, ka elulemuse mõttes.

Üksmeelt ei ole ka psühholoogiliste eripärade diagnoosiga sildistamisel ja medikamentoossel ravil, kui selle tingivad ainult elu-olulised vajadused, eriti laste puhul, kus ajutegevusse sünteetiliste preparaatidega vahelesegamine võib tuua ettearvamatuid (kaug)tagajärgi või nivelleerida omapärase isiksuse (introvertsus, keskendumis-tähelepanu häire, autism, sotsiaalfoobia, anoreksia jm). Naeruvääristatake diagnoose, kus haigussümptomiteks ravi eesmärgil on kvalifitseeritud tavalisi eluavaldusi või ealisi muutusi, ravides haigusena kortse, halle juukseid, rasedust,  menopausi, luu hõrenemist, väheseksikat vaginat, mängurlust jm.

Medikaliseerimist soodustavad paljud asjaolud.  Meditsiinipraktikas valitseb tõekspidamine, mille kohaselt edu pandiks on varane diagnostika ja ravi, mis ongi õige, aga vajab süvateadmisi ja mõtlemisaega aru saamaks, mida just antud patsendil kõrvalekalle keskmisest näidust tähendab. Kuna iga inimene on unikaalne, ei saa me klammerduda juhendi  külge, vähemalt selle juhendi külge, milles ei ole varianti – mitte sekkuda, jälgida sümptomite dünaamikat.

Ülediagnoosimist võimaldab peendiagnostikaks vajaliku tehnoloogia ja teaduse kiire areng ning üha suuremad majanduslikud võimalused, mistõttu saab normatiivsest keskmisest erinevaid näitajaid üha paremini välja selgitada ja sellele vastukaalu otsida. Sellega käib kaasas ravimitööstuse areng, mis vastavalt äri loogikale realiseerib nendele omistatud õelavõitu lausungi: ‘Igale haigusele tablett ja igale tabletile haigus’. Kuna ravimitööstuse rahaline võimekus on reeglina suur, siis satuvad arstid kahe tule vahele: ravimfirmade  metoodiliselt soovitatud toodang versus patsientidele määratud ravimite kõrval- ja koostoimed.

Surve tuleb ka patsientidelt. Inimestel on raske leppida vanaduse ilmingute ja vaevade, puude, kroonilise haiguse, valu ja surmaga, haigusega üldse. Meid on hellitatud lootusega, et meditsiin on kõikvõimas. Ongi hämmastavalt võimas, kuid mitte alati ja kõiges. Arstiteadus on arenenud läbi katse-eksituse nii nagu muudki teadused.  Seejuures arsti parim kaitse oma südametunnistuse ja kohtuvaidluste ees on patsiendi informeeritud nõusolek, ja mitte pro forma, vaid avameelne sisuline uuringute ja raviplaani selgitus riskitegureid välja tuues.

Liikumine  julgustab  muuhulgas tunnustama arstiabi täiendavaid (komplementaarseid) erialasid, sealhulgas traditsioonilisest meditsiinist lähtuvaid oskusi, hindama platseeboefekti, väärtustama tervishoius sotsiaalsüsteemi ja usuorganisatsioonide teenuseid. Peetakse tähtsaks prevenstiooni selle kõige algsemal tasandil: liikumine, toitumine, keskkonna heaolu, stressi juhtimine, uimastitest hoidumine.

Arusaadavalt ei saa liikumine ’Liiga palju meditsiini’ nautida populaarsust, sest kriitika meditsiiniabi liia üle on ootamatu. Inimesed, sealhulgas arstid on harjunud, õigemini harjutatud mõttega, et tervise garantii on rohkem arste ja haiglaid, rohkem vastuvõtte ja ravi. Briti kuningliku akadeemia ja teiste medikaliseerimise vastaste liikumiste sõnum on tõsta arstiabi kvaliteeti, vältida tervisele kahju tekitamist ja säästa seejuures ressurssse.

Paratamatult on tervishoius oodata kontseptsiooni, kus arstiteaduse aineks jääb haiguste ravi ja terviseteema laieneb paljudele muudele erialadele. Selles valguses Haigekassa ambitasioon haarata haaramatut on unelmana kiiduväärt, kuid mitte mõistlik. Arstiõpe on niigi äärmiselt kauakestev ja mahukas, sellega ei ole võimalik liita aina arenevaid teadmisi ja praktikaid tervise edendamise, säilitamise, haiguste esmase ennetamise, haigustest taastumise ja eluterve keskkonna vallast. Üleliigse medikaliseerimise vastane liikumine on vaid üks lüli mõttetöös, kus otsitakse optimaalset lahendust tervishoius.

Salongiõhtud Tervisekliinikus sügishooaeg 2016

Sügishooaega alustasime 27. septembril Tervisekliiniku spetsialistide kokkusaamisega, et pidada plaani ja saada tuttavateks uute tulijatega.

EMA KSENIA oli taas Tallinnas ja sisustas 25.oktoobri salongiõhtu. Meenutuseks, et Ema Ksenja on Jeruusalemma Õlimäe õigeusu kloostri kõrge kategooria nunn, 88 aastat vana, ilmiku elus olnud teadlane, psühholoog, Eestis sündinud, peamiselt elanud, õppinud ja töötanud Saksamaal ja Austraalias, oli peategelane edukas filmis ’Õlimäe õied’. Praegu annab psühholoogilist abi kirja teel, üksikutega ka telepaatiliste seanssidena, Eestis on tal ka kontakt-patsiente. Ema Ksenja oli taas  erksa vaimuga suurepärase vestleja, elutark, hea eesti keelga, huumorimeelne.

29.novembri salongiõhtu peaesineja KAJA REBANE rääkis Tervisekliiniku loodusterapeutide tegemistest (refleksoloogia, homöopaatia, erinevad massaažid jm) ja andis nõu, kuidas ennast lihtsate vahenditega ise abistada.

Tervisekliiniku Jõuluõhtu oli 27 detsembril. Oleme seekord koos VATEKiga (Eesti vaimse tervise ja heaolu koalitsioon). Õhtut aitavad sisustada LAGLE PAREK ja PEETER PIHLAK. Teemaks on Kultuurilooliste vahepeatustega palverännutee Piritalt Vana-Vastseliina http://www.palverand.ee/home/. Palverännu tee valmib samm-sammult piirkondi läbi kõndides, kohalikega sõbrunedes, ajalugu ja tänapäeva uurides, loodust nautides, parimat varianti valides. Tee ei ole veel päris valmis. Sammujad on Pirita Kloostri sõprade klubi liikmed, entusiastid, sest on tore ja huvitav kodumaaga pisiasjadeni tutvuda ja aina üllatusi eest leida. Lagle vaimustus kõige selle juures on nauditav ja külgehakkav.

VATEK andis Sotsiaalministeeriumile üle Vaimse tervise strateegia 2016–2025

VATEK esitles ja andis 30. märtsil 2016. a Sotsiaalministeeriumile üle Vaimse tervise strateegia 2016–2025. Strateegia on koostatud Vaimse tervise ja heaolu koalitsiooni (VATEK) poolt Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituudi (ERSI) juhtimisel. Strateegia koondab nii rohujuure tasandil kogutud kui spetsialistide nõuandeid ja ettepanekuid ning see on riigile soovituslik.

Vaimse tervise strateegia eesmärk on hoida ja parandada Eesti elanike head vaimset tervist ja heaolu, jagades vastutuse selle eest inimese enda, kogukonna ja riigi vahel. Soovime, et psüühika- ja käitumishäireid märgatakse varakult ning inimesed saavad vajalikku abi. Leiame, et vaimse tervise edendamine peaks olema ühiskonnas prioriteet, millega tegeletakse järjepidevalt läbi kogu inimese elukaare.

Vaimse tervise teema on oluline ja vajab senisest rohke tähelepanu nii indiviidi, kogukonna kui riigi tasandil. Maailma Terviseorganisatsioon prognoosib aastaks 2030 depressiooni levimuseks elanikkonnas 15%. Eestis on see hetkel 5,6%. Kõige tõsisem depressiooni avaldumise viis on suitsidaalne käitumine. Aastal 2014 sooritas Eestis suitsiidi 236 inimest. Keeruliste probleemide lahendamine vajab kompleksset sekkumist.

Vaimse tervise ja heaolu strateegia 2016–2025